Loading...

Ειδοποίηση Απορρήτου

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Έφοροι του Κολλεγίου Ανατόλια Κ.Δ.Β.Μ.) δημιουργήθηκε για να προσφέρει προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι το Σωματείο «Έφοροι του Κολλεγίου Ανατόλια» που, στο πλαίσιο των νόμιμων υποχρεώσεων του και των εννόμων συμφερόντων του, συλλέγει και χρησιμοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία δεσμεύεται να προστατεύει σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, της 27ης Απριλίου 2016, την εν γένει νομοθεσία, ειδικά δε τον Ν. 4624/2019 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και την Πολιτική Απορρήτου του Κολλεγίου Ανατόλια, όπως αυτή εμφανίζεται στη σελίδα anatolia.edu.gr/privacy-policy.

Τα στοιχεία που συλλέγονται απευθείας από τους ενδιαφερόμενους είναι ονοματεπώνυμο, ηλικία, ΑΔΤ, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ (σύμφωνα με τον Ν. 4763/2020) στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες γνώσεων και σπουδών, επαγγελματικές πληροφορίες, άλλες πληροφορίες που ζητούνται στην αίτηση συμμετοχής. Τα στοιχεία που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν για τους παρακάτω σκοπούς:

  • ενημέρωση για τα προγράμματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
  • επεξεργασία της αίτησης συμμετοχής
  • συμμετοχή στα προγράμματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
  • αποστολή ανακοινώσεων και πληροφοριών σχετικά με τα μαθήματα
  • ανταπόκριση σε εισερχόμενα αιτήματά
  • εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων
  • διεξαγωγή ερευνών

Τα στοιχεία παρέχονται απευθείας από τα φυσικά πρόσωπα (αιτούντες) με την αίτησή που υποβάλλουν online ή σε έντυπη μορφή στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, και ως νόμιμες βάσεις επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση του αιτούντα, και ότι η επεξεργασία των στοιχείων είναι αναγκαία για τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στο πρόγραμμα.

Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα και κατάλληλα για την επεξεργασία μίας αίτησης και της συμμετοχής στα προγράμματα του Κέντρου, και λαμβάνει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλειά τους, καθώς και για την ασφάλεια της επεξεργασίας τους. Τα προσωπικά δεδομένα θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του εκπαιδευτικού οργανισμού για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών και για κανέναν άλλον σκοπό επεξεργασίας, για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, και για να ανταποκριθεί ο εκπαιδευτικός οργανισμός σε αιτήματα, επίλυση τυχόν προβλημάτων, εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ή/και ενόψει τυχόν νομικών αξιώσεων/καταγγελιών, καθώς και για σκοπούς ασφάλειας. Όταν τα στοιχεία δεν εξυπηρετούν, πλέον, τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή αποθηκεύτηκαν, θα διαγραφούν, ενώ ενδέχεται να διατηρηθούν ανωνυμοποιημένα για στατιστικούς λόγους.

Οι ενδιαφερόμενοι/αιτούντες/συμμετέχοντες στα προγράμματα μπορούν να ασκήσουν τα παρακάτω δικαιώματα: πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, διαγραφής των ως άνω προσωπικών δεδομένων καθώς και το δικαίωμα φορητότητας αυτών. Τα παραπάνω δικαιώματα ασκούνται με την επιφύλαξη συγκεκριμένων εξαιρέσεων, προϋποθέσεων και περιορισμών που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων.

Το φυσικό πρόσωπο μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσει την παρούσα συγκατάθεσή του, χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή πριν από την ανάκλησή της ή η επεξεργασία βασίζεται σε άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας. Στην περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, δεν θα είναι εφικτή η επεξεργασία των στοιχείων, καθώς και η συμμετοχή του στα προγράμματα του Κέντρου.

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε: Διεύθυνση: Κέννεντυ 60, Πυλαία, Θεσσαλονίκη, 55510, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ONLINE ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης δίνει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους, όταν συντρέχουν λόγοι υγείας, να παρακολουθήσουν τις παραδόσεις των μαθημάτων εξ αποστάσεως σε ζωντανό χρόνο (livestreaming) μέσω σύγχρονης online διδασκαλίας. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία αποσκοπεί στην παράδοση και παρουσίαση της διδακτέας ύλης και όχι στην αξιολόγηση των εγγεγραμμένων στο πρόγραμμα.

Οι εγγεγραμμένοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μαθήματα μέσω συνδέσμου μόνο προς θέαση (link only for view) ο οποίος θα είναι ενεργός ενόσω διαρκεί η συγκεκριμένη παράδοση, ενώ δεν θα υπάρχει δυνατότητα αναμετάδοσής της. Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί από τον διδάσκοντα αποκλειστικά στους εγγεγραμμένους του συγκεκριμένου προγράμματος μέσω των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης.

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας, ο σύνδεσμος και το υλικό της παράδοσης προορίζεται αποκλειστικά και αυστηρά για την εξυπηρέτηση και για προσωπική χρήση των εγγεγραμμένων, ώστε να παρακολουθήσουν το εξ αποστάσεως μάθημα. Ως εκ τούτου απαγορεύεται ρητά η κοινοποίηση, ανάρτηση, δημοσιοποίηση, μαγνητοσκόπηση/ καταγραφή με οποιοδήποτε μέσο και υλικό φορέα, αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο και προς κάθε τρίτο, τόσο των συνδέσμων (links) όσο και οποιουδήποτε υλικού και πληροφορίας σχετίζεται με το μάθημα.

Οι ζωντανές παραδόσεις δεν θα μαγνητοσκοπηθούν, αποθηκευτούν ή διανεμηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο και δεν θα δημοσιοποιηθούν/αναρτηθούν από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης.

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 ΕΕ και την εν γένει ελληνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για την πρόσβαση στα εξ αποστάσεως μαθήματα θα απαιτηθούν μόνο τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων τα οποία είναι τα απολύτως απαραίτητα και κατάλληλα για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως: όνομα χρήστη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεδομένα ήχου (φωνή), αποστολή σχολίων ή ερωτημάτων, διεύθυνση IP, χρόνος και διάρκεια σύνδεσης.

Η κάμερα και το μικρόφωνο που θα εγκατασταθούν στην αίθουσα θα στοχεύουν μόνο στον διδάσκοντα, στον πίνακα παράδοσης και στις διαφάνειες της παρουσίασης και όχι στους εγγεγραμμένους που θα είναι παρόντες στην αίθουσα διδασκαλίας. Οι διδάσκοντες ενδέχεται να απενεργοποιήσουν τη λειτουργία μικροφώνου αν απαιτηθεί για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στη διαδικασία και την απρόσκοπτη διεξαγωγή του μαθήματος.

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διαφυλάξει την προστασία και την ασφάλεια της επικοινωνίας και των προσωπικών δεδομένων που αυτή απαιτεί. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι εγγεγραμμένοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεσή τους και τη συμμετοχή τους στο εξ αποστάσεως μάθημα.

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω email με το This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ/ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Κέντρο διά Βίου Μάθησης δύναται να λαμβάνει φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό από τα μαθήματα και να προβαίνει στην αποθήκευση και χρήση τους για εκπαιδευτικούς και αρχειακούς σκοπούς. Επιπλέον, μπορεί να δημοσιοποιεί φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό σε έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις, ηλεκτρονικές ενημερώσεις, σε άρθρα στους διαδικτυακούς του τόπους, στα social media, ενημερωτικό και προωθητικό υλικό, και σε ανακοινώσεις προς τον Τύπο. Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου δεν ισχύει για την περίπτωση των ομαδικών φωτογραφιών ή για λήψεις στις οποίες το υποκείμενο των δεδομένων δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί.

Για τη δημοσίευση φωτογραφιών ή λήψεων όπου το πρόσωπο εικονίζεται ξεκάθαρα και μπορεί να ταυτοποιηθεί, και η φωτογραφία ή η λήψη πρόκειται να δημοσιοποιηθεί σε έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις, ηλεκτρονικές ενημερώσεις, σε άρθρα στους διαδικτυακούς τόπους, στα social media, ενημερωτικό και προωθητικό υλικό, και σε ανακοινώσεις προς τον Τύπο, είναι απαραίτητη η συγκατάθεση του προσώπου για τους παραπάνω σκοπούς. Το φυσικό πρόσωπο μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσει την παρούσα συγκατάθεσή του, χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή πριν από την ανάκλησή της.  

Σε περίπτωση που δεν συναινείτε στη χρήση ή δημοσίευση της φωτογραφίας ή εικόνας σας για τους παραπάνω σκοπούς, παρακαλούμε να το επισημάνετε κατά τη διαδικασία εγγραφής σας στο εκάστοτε πρόγραμμα ή στον αντίστοιχο υπεύθυνο του προγράμματος πριν από την έναρξή του.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Κολλέγιο Ανατόλια είναι ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός με μακρά παράδοση και προσφορά και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Anatolia Elementary School, Anatolia High School, ACT-American College of Thessaloniki) και πληθώρα εξωσχολικών προγραμμάτων (MSU exams, CTY Greece, Bridge Bilingual, Rainbow, Κέντρο Επιχειρηματικότητας κ.ά.).

Για την αποστολή ενημερωτικού υλικού αναφορικά με τα προγράμματα, τις δράσεις, τις εκδηλώσεις του Κολλεγίου Ανατόλια, παρακαλούμε να σημειώσετε το αντίστοιχο πεδίο "Δέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό για το Κολλέγιο Ανατόλια" στην εκάστοτε φόρμα σε περίπτωση που το επιθυμείτε.

Share

lll white

ACT Lifelong Learning Center
17 V. Sevenidi Str.
555 35 Pylea
Greece
t: +30 2310 398430
e: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.